Hírek

Elérhetőségek

Ebösszeírás - 2022

F E L H Í V Á S

Tisztelt Ebtartók!

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

 

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

 

A 2022. évi ebösszeírás céljából kérem a Völcsej közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, az „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAPOT” kitölteni, amennyiben ebet nem tartanak a NEMLEGES NYILATKOZATOT és legkésőbb 2022. május 31. napjáig az alábbiakban felsorolt módokon az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek:

- személyesen vagy postai úton Völcsej Község Önkormányzatához (9462 Völcsej, Fő u. 50.) vagy a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 9461 Lövő, Fő u.181. szám alatti címére, vagy

- leadható a falugondnoknál,

- elektronikusan, az igazgatas@lovokorjegyzo.hu címre megküldve (scannelt formában).

 

Az ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Lövői Közös Önkormányzati Hivatalban, valamint a https://volcsej.asp.lgov.hu/ weboldalról letölthetők.

 

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2022. május 31.

 

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az Ávt. alapján 75.000 Ft. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a hivatal munkatársai ellenőrizni fogják. Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírását követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Az eb tulajdonosa és tartója a bejelentését a fent leírt módokon teheti meg.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (microchip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

 

Együttműködésüket köszönöm!

 

 

Lövő, 2022. május 17.                                                             

                                                                                           Lukács Antal Györgyné s.k.

                                                                                                         jegyző